blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Sint Nicolaasga
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Sint Nicolaasga Accountants

Wolff Administratiekantoor
Fazant 16
8521RA  SINT NICOLAASGA
0513-432580

Er zijn administratiekantoren gevonden in Sint Nicolaasga Administratiekantoren

Taconis
Lemmerweg 24
8521JN  SINT NICOLAASGA
0513-431439

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Sint Nicolaasga Antiekwinkels

Antiek in Sint Niek
De Rijlst 43
8521NH  SINT NICOLAASGA

Er zijn apotheken gevonden in Sint Nicolaasga Apotheken

Sint Nyk
Gaastweg 7
8521JA  SINT NICOLAASGA
0513-434848

Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Sint Nicolaasga Assurantietussenpersonen

J.G.M. Melchers
Molier 6
8521MD  SINT NICOLAASGA
0513-431844

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Sint Nicolaasga Automatiseringsbureaus

Poort Automatisering B.V.
Tsjukemarwei 6
8521NA  SINT NICOLAASGA
0513-431344

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Sint Nicolaasga Autoreparateurs

Theo de Winter
Poort 1
8521MC  SINT NICOLAASGA
0513-431600

Er zijn autowasserijen gevonden in Sint Nicolaasga Autowasserijen

Renť B&C Cleaning
De Rijlst 14
8521NH  SINT NICOLAASGA

Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Sint Nicolaasga Basisscholen

Paedwizer School PC Basisonderwijs
Saturnusstraat 6
8521LM  SINT NICOLAASGA
0513-431291

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Sint Nicolaasga Binnenvaart

Jong & Lok
Kade 40
8521JS  SINT NICOLAASGA
0513431220

Er zijn bloemisten gevonden in Sint Nicolaasga Bloemisten

Swanneblom
Lemmerweg 13
8521JL  SINT NICOLAASGA
0513-432324

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Sint Nicolaasga Bouwspecialisten

Wink
De Bast 41
8521PJ  SINT NICOLAASGA
0513-432353

Er zijn bruingoedwinkels gevonden in Sint Nicolaasga Bruingoedwinkels

E.T.B. Gebr. De Boer
Lemmerweg 11
8521JL  SINT NICOLAASGA
0513-431379

Cafes
Er zijn geen cafes gevonden
Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden

Er zijn cv-installateurs gevonden in Sint Nicolaasga Cv-installateurs

Kuipers Installatietechniek
Molier 4
8521MD  SINT NICOLAASGA
0513-431381

Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden

Er zijn dansscholen gevonden in Sint Nicolaasga Dansscholen

Streetdancevereniging Dancescool! Sint Nyk
Uranusstraat 4
8521LX  SINT NICOLAASGA

Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden

Er zijn drankwinkels gevonden in Sint Nicolaasga Drankwinkels

Bouwhuis Drankenhandel B.V.
De Wieken 2
8521ME  SINT NICOLAASGA
0513-431737

Er zijn dumpzaken gevonden in Sint Nicolaasga Dumpzaken

Boonaparte
Lemmerweg 5
8521JL  SINT NICOLAASGA
0513-434527

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Sint Nicolaasga Economisch-adviesbureaus

Wijnja
Schonegevelstraat 11
8521LB  SINT NICOLAASGA
0513-432140

Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden
Fotografen
Er zijn geen fotografen gevonden
Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Sint Nicolaasga Goederenvervoer

Lindeboom Transport
Molenkap 5
8521MH  SINT NICOLAASGA
0513-431907

Er zijn grondverzetters gevonden in Sint Nicolaasga Grondverzetters

Haagsma Sondel B.V.
Huisterheide 17
8521NC  SINT NICOLAASGA

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Sint Nicolaasga Hondentrimsalons

Bijou
Saturnusstraat 23
8521LM  SINT NICOLAASGA
0513-432779

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden
Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Sint Nicolaasga Interieurbouwers

J & F Interieurbouwers
Industrieweg 4A
8521MB  SINT NICOLAASGA
0513-432955

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Sint Nicolaasga Jachthavens

Watersportvereniging St. Nicolaasga
Westend 23
8521NP  SINT NICOLAASGA
0513431706

Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Sint Nicolaasga Kampeerterreinen

Wald en Wetterwille
Langwarderdyk 4
8521NE  SINT NICOLAASGA
0513-431361

Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden
Kinderopvang
Er zijn geen kinderopvang gevonden

Er zijn klusbedrijven gevonden in Sint Nicolaasga Klusbedrijven

Jellesma
Schoolstraat 16
8521KC  SINT NICOLAASGA
0513-434568

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden

Er zijn kunstwinkels gevonden in Sint Nicolaasga Kunstwinkels

Marten de Vries
Uranusstraat 26
8521LX  SINT NICOLAASGA
0513-431276

Er zijn lasbedrijven gevonden in Sint Nicolaasga Lasbedrijven

Induweld
Gaastweg 31
8521JB  SINT NICOLAASGA

Er zijn loodgieters gevonden in Sint Nicolaasga Loodgieters

Wolff Techniek
Uranusstraat 16
8521LX  SINT NICOLAASGA
0513-432143

Er zijn makelaars gevonden in Sint Nicolaasga Makelaars

AgriTeam Makelaars Zuidwest Friesland
Jonkheer F.J.J. van Eysingastraat 1
8521JG  Sint Nicolaasga
0513-468540

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Sint Nicolaasga Metselaars

Postma Metselbedrijf
Molier 8
8521MD  SINT NICOLAASGA
0513-431997

Er zijn meubelmakers gevonden in Sint Nicolaasga Meubelmakers

Dijemago
Molier 12A
8521MD  SINT NICOLAASGA
0513-431374

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden
Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Sint Nicolaasga Notarissen

HSM Notarissen
Tsjukemarwei 4
8521NA  SINT NICOLAASGA
0513-432600

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Sint Nicolaasga Opinieonderzoekers

Maks
Mercuriusstraat 5
8521LS  SINT NICOLAASGA
0513-432304

Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Sint Nicolaasga Organisatie-adviesbureaus

CoŲperatieve Marcus Brandon Projecten UA
Kempenaerlaan 15
8521KP  SINT NICOLAASGA
035-6020021

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Sint Nicolaasga Postorderbedrijven

Yoeki
Langwarderdyk 1611
8521NE  SINT NICOLAASGA
0513-435289

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Sint Nicolaasga Projectontwikkelaars

van der Werf B.V.
Mercuriusstraat 7
8521LS  SINT NICOLAASGA
0513-432467

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Sint Nicolaasga Publicrelationbureaus

Jadena Promotions
Oer it Spoar 8
8521DJ  SINT NICOLAASGA
0513-434384

Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Sint Nicolaasga Reisbemiddelaars

Holiday Bookings
Molier 6
8521MD  SINT NICOLAASGA
0513-431843

Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden
Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Sint Nicolaasga Schilders

Piet Jouwsma
Lemmerweg 7
8521JL  SINT NICOLAASGA
0513-431968

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Sint Nicolaasga Sociaal-cultureel-werk

Jongerengroep Jeugdspoar
Schonegevelstraat 18
8521LC  SINT NICOLAASGA

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Sint Nicolaasga Speelgoedwinkels

Suus & Sa
Lemmerweg 10
8521JN  SINT NICOLAASGA

Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden
Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden
Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden
Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Sint Nicolaasga Tegelzetters

Raposki
It Sein 10
8521DN  SINT NICOLAASGA

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Sint Nicolaasga Timmermannen

Aalsum
Gaastweg 32
8521JD  SINT NICOLAASGA
0513-432374

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Sint Nicolaasga Uitvaartverzorgers

Laatste Eer
Voermanstraat 14
8521LA  SINT NICOLAASGA

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Sint Nicolaasga Veeteelt-diensten

Hogeterp Agrarisch Dienstverlenend Bedrijf
De Rijlst 53
8521NJ  SINT NICOLAASGA
0513-432500

Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Sint Nicolaasga Verzorgingshuizen

Hof en Hiem
Stationsstraat 1
8521JT  SINT NICOLAASGA
0513431555

Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden

Er zijn vloerleggers gevonden in Sint Nicolaasga Vloerleggers

Zijlstra B.V.
De Wieken 4
8521ME  SINT NICOLAASGA
0513-431116

Er zijn webdesigners gevonden in Sint Nicolaasga Webdesigners

More Logika
De Bast 74
8521PK  SINT NICOLAASGA
0513-432446

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid